Klinefelter Foreningen i Danmark
Foreningens Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn: Klinefelter Foreningen i Danmark.
Foreningens adresse: Den valgte formands adresse.

§ 2. Foreningens formål.
– At udbrede kendskabet til Klinefelter syndrom og foreningen over for det offentlige system, herunder institutioner og myndigheder.
– At udbrede kendskabet til og opnå kontakt med flest mulige familier med Klinefelter Syndrom i Danmark, med henblik på at tilbyde informationer om syndromet, så beslutninger kan træffes på et kvalificeret grundlag.
– At støtte forældre til drenge samt mænd med Klinefelter Syndrom og deres pårørende gennem information, rådgivning og erfarings udveksling.
– At virke for støtte og udvikling af forskning i Klinefelter Syndrom ved f.eks. at deltage i forskningsprojekter.
– At hjælpe økonomisk og yde andre former for støtte til oprettelse af lokalgrupper med voksengruppe, ungdomsgruppe og forældregruppe rundt i Danmark, efterhånden som foreningen vokser i medlemstal og behovet opstår.

§ 3. Medlemskab og kontingent.
Stk. 1: Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, børn, forældre og familiemedlemmer, institutioner og foreninger.
Stk. 2: Til dækning af foreningens daglige udgifter betaler medlemmerne et årlig kontingent på kr. 250, fastsat af generalforsamlingen den 17. september 2016
Stk. 3: Kontingentet for et løbende regnskabsår (1.10 – 30.9) forfalder til betaling 1. november.
Stk. 4: Udmeldelse kan ske med en måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Stk. 5: Bestyrelsen kan indstille til, at et medlem bliver ekskluderet, hvis medlemmet udfører skadelig virke overfor foreningen og medlemmerne.
Eksklusionen skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 4. Foreningens finansiering.
Stk. 1: Foreningen skal så vidt det er muligt, finansiere sine aktiviteter ved tilskud fra offentlige og private fonde samt tilskud fra stat, kommuner og eventuelt sponsorering samt gaver fra private institutioner og foreninger.

§ 5. Generalforsamlingen.
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Stk. 3: Medlemmerne indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
Stk. 4: Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
– Valg af dirigent og referent.
– Valg af stemmetællere.
– Fremlæggelse af formandens beretning.
– Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af kontingent.
– Indkommende forslag fra medlemmer og bestyrelsen.
– Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
– Valg af formand og kasserer.
– Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
– Valg af 2 suppleanter.
– Valg af revisor og revisor suppleant.

§ 6. Generalforsamlingens afvikling.
Stk. 1: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2: Den valgte referent fører referat. Referatet godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3: Stemmeret har alle myndige medlemmer med gyldigt medlemskab .
Hvert medlemskab har en stemme.
Stk. 4: Når ikke andet er fastsat i vedtægterne, afgøres alle afstemninger ved almindeligt stemmeflertal eller hvis 2 medlemmer ønsker det, ved skriftlig afstemning.
Stk. 5: Vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kræver mindst, at 2/3 af medlemmerne er fremmødt.
Forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen skal være noteret i den af bestyrelsen udsendte dagsorden.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 1/3 af de stemmeberettige medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel og senest 14 dage efter begæring herom er fremkommet til bestyrelsen.

§ 8. Foreningens opløsning.
Stk. 1: Foreningens opløsning kan kun ske, når det vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger efter reglerne for vedtægtsændringer.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en dansk forening med et beslægtet formål.

§ 9. Bestyrelsen.
Stk. 1: Foreningens daglige ledelse styres af en bestyrelse, som består af en formand, kasserer, 3 medlemmer, samt evt. suppleanter.
Stk. 2: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at formand og 2 medlemmer vælges i lige årstal og kasserer og næstformand i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3: Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år af gangen med næstformand, sekretær og medlem.
Stk. 4: Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.
Stk. 5: Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.
Stk. 6: Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Referaterne forelægges til godkendelse af bestyrelsen med underskrift og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 10. Regnskab og revision.
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er 1.10.xxxx – 30.9.xxxx
Stk. 2: Kassereren, der modtager foreningens indtægter og udbetaler de af formandens godkendte udgifter, fører regnskab og medlemsfortegnelse.
Stk.3: Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut på en konto, der kan disponeres over af formanden og kassereren.
Stk. 4: Regnskabet revideres af den af generalforsamlingens valgte revisor.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling lørdag den 17. september 2016.

På bestyrelsens vegne:
Formand, Knud Lønborg-Jensen
Klinefelter Foreningen i Danmark

Denne side bruger cookies. Hvis du går ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.